BEGRIPPEN
Zorgaanbieder / Zorgverlener
: The Wholeness Studio, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83448306 / Yvon Ypes
VBAG: De VBAG (Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijze) is een beroepsvereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40103470.
RBCZ: RBCZ (HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert. RBCZ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20133698, vestigingsnummer 000042162114.
Quasir: Quasir is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van VBAG/RBCZ en de geschillencommissie.
WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
Wkkgz: De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede afhandeling van klachten en geschillen.
Consult: De door The Wholeness Studio aangeboden dienst na mondelinge of schriftelijke toestemming van de cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van de zorgverlener.
Cliënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
- Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door The Wholeness Studio uit te voeren opdrachten/diensten, met uitzondering van workshops en cursussen (zie hiervoor de Algemene Workshop/Cursus Voorwaarden). 
- Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor The Wholeness Studio slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

ZORGAANBIEDER / ZORGVERLENER
- Yvon  van The Wholeness Studio is lid van, en beëdigd door, beroepsvereniging VBAG. Deze vereniging is aangesloten bij koepelorganisatie RBCZ. Informatie over VBAG en RBCZ is te vinden op www.vbag.nl en op www.rbcz.nu.
- De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van VBAG en RBCZ.

CONSULT
- Het consult betreft de door The Wholeness Studio aangeboden dienst na mondelinge of schriftelijke toestemming van de cliënt, welke binnen het opleidingsgebied liggen van zorgverlener Yvon  van The Wholeness Studio.
- Het eerste consult start met een intakegesprek waarna de cliënt en zorgverlener mondeling of schriftelijk een behandelovereenkomst sluiten.
- Een consult duurt 90 minuten, waar een intakegesprek/voortgangsgesprek, een behandeling, en een evaluatie onderdeel van uit maken. Het traject, en dus het aantal consulten, is afhankelijk van de klacht(en) van de cliënt en de ontwikkelingen van de cliënt binnen de therapie en wordt altijd in overleg met de cliënt bepaald. Behandelingen vinden bij voorkeur met een bepaalde regelmaat plaats zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
- De cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met de cliënt zijn/haar huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met de cliënt. Wanneer een andersoortige behandeling wenselijk is, zal de zorgverlener de cliënt doorverwijzen naar een andere zorgverlener, zorginstelling of specialist.
- De zorgverlener werkt als zelfstandige. Op het moment dat de zorgverlener ziek is of door persoonlijke omstandigheden de cliënt niet van dienst kan zijn, vindt er geen vervanging plaats. Het consult gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met de cliënt vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.
- Bloesem remedies zijn alleen te bestellen in combinatie met, en als aanvulling op, een consult. Indien de cliënt een bloesem remedie op maat wil bestellen, wordt deze remedie na afloop van het consult samengesteld door de zorgverlener en binnen 3 dagen per post opgestuurd naar de cliënt.
- De cliënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de zorgverlener. De zorgverlener heeft het recht om de behandeling of het behandelgesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt zoals bijvoorbeeld het aannemen van een dreigende of gewelddadige houding of het onder invloed zijn van middelen zoals alcohol en drugs.

BETALING
- Voor een overzicht van de tarieven klik hier.
- De factuur betaalt de cliënt per pinbetaling. De factuur ontvangt de cliënt via email direct na de behandeling. Deze factuur kan de cliënt tevens gebruiken voor het (eventueel) declareren van de kosten bij de ziektekostenverzekering. The Wholeness Studio is opgenomen in het AGB-register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. De cliënt dient zelf vooraf te informeren wat zijn/haar vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de VBAG en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis.
- Indien de cliënt een bloesem remedie besteld als aanvulling op het consult, betaald de cliënt 6,75 euro voor pakket verzending via PostNL. Op maat gemaakte bloesem remedies kunnen niet worden geretourneerd.

ANNULERING
- Natuurlijk kan het voorkomen dat de cliënt ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. De cliënt dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij een niet tijdige annulering worden de kosten voor de gemiste afspraak in rekening gebracht, ongeacht de reden van afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op de afgesproken tijd en dag. De kosten van deze annulering kan de cliënt niet declareren bij de zorgverzekeraar. Annulering geeft de cliënt bij voorkeur per e-mail door, waarbij de datum en tijd van ontvangst bindend is.

BEINDIGING BEHANDELOVEREENKOMST
De behandelovereenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
- Zorgverlener en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn.
- Cliënt geeft aan, mondeling of via email dat hij/zij geen sessies meer wilt.
- De zorgverlener geeft aan, mondeling of via email, geen sessies meer te zullen geven.
- Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit de behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de zorgverlener.
- De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de zorgverlener, de zorgverlener niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
- De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

DOSSIERVOERING
- De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle consulten worden door de zorgverlener gerapporteerd. De cliënt heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener. 20 jaar na afronding van het proces van de behandeling van de cliënt of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
- De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van de cliënt. Informatie wordt alleen met toestemming van de cliënt opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
- Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van de RBCZ en VBAG.

KLACHTENREGELING
- In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen mondeling en via email (info@thewholeness.studio) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht binnen twee weken met de cliënt besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt de cliënt hierover geïnformeerd door The Wholeness Studio. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt de cliënt via email een bevestiging van de uitkomst van de procedure.
- Lukt het niet er samen uit te komen, dan kan de cliënt zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van Quasir. De procedure is te vinden op de website van beroepsvereniging VBAG (https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/). The Wholeness Studio voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
- Wanneer de cliënt een klacht indient informeert de cliënt de zorgverlener te allen tijde vooraf.

AANSPRAKELIJKHEID
- Een consult bij The Wholeness Studio is niet geschikt om medische diagnoses te stellen en is geen vervanging van de reguliere gezondheidszorg, maar kan hier zeer goed naast functioneren. The Wholeness Studio vindt het belangrijk dat de huisarts en/of specialist op de hoogte is van de klachten van de cliënt.
- Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
- De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. De cliënt blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces en gezondheid. Dit betekent dat als de cliënt vindt dat de behandeling niet helpt, de cliënt iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, de cliënt dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens, etc. The Wholeness Studio is tevens niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
- The Wholeness Studio is niet aansprakelijk voor wat de cliënt doet met de informatie die tijdens een consult gegeven wordt, of acties die daaruit voortvloeien. Dit is altijd de eigen verantwoordelijkheid en keuze van de cliënt. Ontvangen informatie en beantwoorde vragen in het consult mogen nooit aangezien worden als een medisch, juridisch, psychologisch of een financieel feit en zijn daarom altijd onderwerp voor de eigen beoordeling en interpretatie van de cliënt.
- Geen enkele behandeling biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op de therapie, net zomin als bij medicatie. Geen enkele Energetisch Therapeut, zo ook de  zorgverlener van The Wholeness Studio, is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen, net zomin als een arts, psycholoog of psychiater. Als zorgverlener kan Yvon enkel garanderen om de uiterste inspanning te leveren om de cliënt te helpen. Daarnaast zal de cliënt zich bewust en onbewust open moeten stellen voor de behandeling zodat het beste resultaat bewerkstelligd wordt.
- The Wholeness Studio is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren of door het betreden van het terrein van de praktijk aan de Burgemeester Grothestraat 53 te Soest, noch voor andere schade ontstaan door het betreden/bezoeken van de praktijk, de wachtruimte, hal, trap en/of het gebruikmaken van het toilet.

AVG
- The Wholeness Studio houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring.

MINDERJARIGE CLIENTEN
- Bij cliënten onder de 12 jaar dienen beide ouders of voogden een verklaring van toestemming voor deelname te ondertekenen. Bij cliënten tussen 12 en 16 jaar dienen beide ouders en voogden en de desbetreffende cliënt een verklaring van toestemming te ondertekenen.

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
- De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

EVALUATIE
- Na afloop van het 1e consult stuurt de zorgverlener een evaluatieformulier naar de cliënt met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde dienst. De zorgverlener stelt het op prijs als de cliënt hieraan meewerkt, omdat dit deel uitmaakt van de kwaliteitswaarborg, zoals deze door de beroepsvereniging wordt gevraagd.

TOEPASSELIJK RECHT
- Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door een bevoegde rechter.

Algemene Voorwaarden

BEGRIPPEN
Workshop: Een door The Wholeness Studio aangeboden dienst, betreffende een onderwijsactiviteit met actieve deelname, na mondelinge of schriftelijke toestemming van de deelnemer/opdrachtgever welke binnen het opleidingsgebied ligt van workshop/cursus aanbieder Yvon Ypes.
Cursus: Een door The Wholeness Studio aangeboden dienst, betreffende een onderwijsactiviteit dat uit meerdere lessen of lesdagen bestaat, na mondelinge of schriftelijke toestemming van de deelnemer/opdrachtgever welke binnen het opleidingsgebied ligt van workshop/cursus aanbieder Yvon Ypes.
Workshop/cursus aanbieder: The Wholeness Studio (Yvon Ypes), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83448306.
Deelnemer/opdrachtgever: Een natuurlijke persoon die de dienst (workshop/cursus) afneemt.
Potentiële deelnemer / opdrachtgever: Een natuurlijke persoon die de dienst potentieel wil afnemen en overweegt zich in te schrijven en deel te nemen aan de workshop/cursus.

TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
- Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door The Wholeness Studio uit te voeren cursussen en workshops.
- Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor The Wholeness Studio slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 - Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus of workshop komt tot stand door inschrijving en aanbetaling van de desbetreffende cursus/workshop.

INSCHRIJVINGEN
- Inschrijving voor een workshop of cursus kan alleen via inschrijving op de 'Workshops' pagina van de website (www.thewholeness.studio) of via een inschrijflink uitgegeven door de The Wholeness Studio.
- Alle cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn behoud The Wholeness Studio zich het recht de workshop te annuleren of verplaatsen.
- Na de inschrijving en het voldoen van de aanbetaling ontvangt de deelnemer/opdrachtgever een bevestiging van inschrijving via e-mail.
- Per workshop/cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Voor een individuele workshop betreft dit 1 plek, en voor een geplande groepsworkshop betreft dit 4 plekken. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is er de mogelijkheid voor andere geïnteresseerden om zich in te schrijven op de wachtlijst.
- Workshops/cursussen zijn in overleg te boeken voor zelf samengestelde groepen of retraites. Aanvaarding van deze opdrachten vindt in overleg plaats.
- Een inschrijving op de wachtlijst is vrijblijvend en niet bindend, wat betekent dat indien er een plek beschikbaar komt er contact opgenomen wordt met de eerste potentiële deelnemer op de wachtlijst, maar deze persoon geen verplichting heeft uiteindelijk deel te nemen.
- Door de inschrijving verklaart de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
- The Wholeness Studio behoudt zich het recht voor een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
- Voor sommige workshops/cursussen is er een voorwaarde dat de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever reeds in het bezit moet zijn van een certificaat om deel te kunnen nemen. Deze voorwaarde staat vermeld bij de desbetreffende workshop/cursus. Inschrijvingen voor dergelijke workshops/cursussen worden alleen geaccepteerd als de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever dit certificaat daadwerkelijk bezit. The Wholeness Studio zal hier controle op uit voeren en de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever om het certificaat vragen. Indien de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever het certificaat niet kan aantonen zal de inschrijving niet geaccepteerd worden en kan de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever niet deelnemen aan de workshop/cursus.
- Het materiaal dat bij alle huidige workshops/cursussen wordt geleverd is Engelstalig (Bijv. manuals, meditaties, etc.). Tijdens de workshops/cursussen wordt lesgegeven in het Nederlands en Engels. Als er een Engelstalige deelnemer aanwezig is, dan zal de workshop/cursus alleen in het Engels les gegeven worden. Het is de verantwoordelijkheid van de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever zelf om te bepalen of zijn of haar Engels goed genoeg is om de workshop/cursus te volgen en deel te nemen. De ‘Workshops’ pagina op de website (www.thewholeness.studio) is Engelstalig om deze reden. Aan het Engelstalige niveau op de ‘Workshops’ pagina kunnen echter geen rechten ontleend worden, en deze kan afwijken van het niveau van het materiaal behorend bij de workshop/cursus of het niveau waarin lesgegeven wordt.

ANNULERING DOOR DE WORKSHOP/CURSUS DEELNEMER/OPDRACHTGEVER
- Een annulering door de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een workshop/cursus is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk 4 weken voor de geplande workshop/cursus. Er zal dan geen bedrag in rekening gebracht worden, en reeds betaalde workshop/cursus kosten zullen gerestitueerd worden.
- Bij annulering van 4 weken tot 1 week voor de workshop zal 50% van het verschuldigde workshop bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
- Bij annulering binnen 1 week voor de workshop zijn de volledige workshop kosten verschuldigd en heeft de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
- Annulering door de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever van de workshop/cursus na aanvang van de workshop/cursus is niet mogelijk.

ANNULERING OF VERPLAATSING DOOR DE WORKSHOP/CURSUS AANBIEDER THE WHOLENESS STUDIO
- The Wholeness Studio is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop/cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan wordt de deelnemer/opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.
- The Wholeness Studio behoudt zich het recht om indien nodig de locatie te veranderen. Mocht een workshop of cursus locatie veranderen, dan wordt de deelnemer/opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.
- The Wholeness Studio is gerechtigd de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De deelnemer/opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen of annuleren.
- The Wholeness Studio is gerechtigd bij ziekte of andere onverwachte persoonlijke omstandigheden de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde workshop/cursus kosten worden gerestitueerd.

BETALING
- De tarieven van de workshops en cursussen zijn zichtbaar op de 'Workshops' pagina op de website van The Wholeness Studio (www.thewholeness.studio) bij de desbetreffende workshop (zichtbaar onder ' meer details'). Alle workshop en cursus kosten zijn inclusief 21% BTW.
- Bij de inschrijving moet een aanbetaling voldaan worden van 100 euro. Betaling hiervan vindt via de website plaats na inschrijving, waarvandaan de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever doorverwezen zal worden naar Mollie Payments om de aanbetaling te voldoen.
- De resterende workshop/cursus kosten moeten uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of 1e cursusdag zijn voldaan en ontvangen door The Wholeness Studio. De deelnemer/opdrachtgever ontvangt een factuur van de resterende workshop/cursus kosten 4 weken voor aanvang van de workshop of 1e cursusdag en heeft 14 dagen de tijd om de betaling te voldoen. Betaling is alleen mogelijk via bankoverboeking.
- De deelnemer/opdrachtgever is verzekerd van een plek voor de cursus/workshop na het voldoen van de aanbetaling op het moment van inschrijven én de resterende workshop/cursus kosten uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of 1e cursusdag, en de ontvangst door The Wholeness Studio van deze aanbetaling en resterende workshop/cursus kosten.
- De workshop/cursus facturen kunnen niet gebruikt worden voor de declaratie bij de ziektekostenverzekering aangezien workshops/cursussen niet vergoed worden.

AANSPRAKELIJKHEID
- De workshop/cursus aanbieder, The Wholeness Studio, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus en zal eventuele schade niet vergoeden.
- De workshop/cursus aanbieder, The Wholeness Studio, is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren of door het betreden van het terrein van de praktijk aan de Burgemeester Grothestraat 53 te Soest, noch voor andere schade ontstaan door het betreden/bezoeken van de praktijk, de wachtruimte, hal, trap en/of het gebruikmaken van het toilet of keuken.
- Het is de verantwoordelijkheid van het workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever om ervoor te zorgen dat ze op tijd zijn en vervoersmogelijkheden goed uit te zoeken. Als de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever te laat is, kan er een lock-outperiode van toepassing zijn voordat hij/zij toegang krijgt. In sommige gevallen kunnen late aankomsten leiden tot weigering van toegang. Laat voor en vooral na een workshop/cursus voldoende tijd over om u aan te passen aan de veranderingen in energie die kunnen optreden voordat u weer normaal gaat werken of autorijden.
- In de workshops/cursussen kunnen ideeën en concepten worden geïntroduceerd die gericht zijn op het vergroten van de energetische en spirituele bewustwording van de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever. Alle inhoud en correspondentie van de workshop/cursus heeft alleen een adviserend karakter en vervangt geen passend professioneel advies. The Wholeness Studio is niet verantwoordelijk voor verlies, letsel of schade veroorzaakt door de interpretatie, het gebruik van - of als gevolg van - de inhoud, techniek, activiteit, product of dienst geleverd door The Wholeness Studio, direct of indirect via haar workshops/cursussen en andere producten en diensten.
- Een cursus/workshop gegeven door The Wholeness Studio is niet geschikt om medische diagnoses te stellen en is geen vervanging van de reguliere gezondheidszorg. De inhoud van de aangeboden workshops/cursussen heeft een complementair karakter en mag onder geen enkele omstandigheid een dienst, behandeling, medicatie of advies vervangen of wijzigen die door een arts, psychiater, psycholoog of andere (reguliere) zorgverlener wordt verstrekt, zonder de toestemming van deze arts, psychiater, psycholoog of andere (reguliere) zorgverlener. Indien de cursus/workshop deelnemer/opdrachtgever lichamelijke of psychologische klachten heeft, dient hij/zij zoals gewoonlijk medisch advies in te winnen.
- The Wholeness Studio is niet aansprakelijk voor wat de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever doet met de informatie die tijdens een workshop gegeven wordt, of acties die daaruit voortvloeien. Dit is altijd de eigen verantwoordelijkheid en keuze van de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever. Ontvangen informatie en beantwoorde vragen in de workshop/cursus mogen nooit aangezien worden als een medisch, juridisch, psychologisch of een financieel feit en zijn daarom altijd onderwerp voor de eigen beoordeling en interpretatie van de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever.
- Het is de verantwoordelijkheid van de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever om te bepalen of de inhoud van de workshop/cursus geschikt is voor hen. De inhoud van de workshops/cursussen van The Wholeness Studio kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot: zelfanalyse van de gedachten, emoties, overtuigingen en het levensdoel; energetische veranderingen in de chakra's (de energiecentra van het lichaam) en energielichamen (de energievelden van het lichaam); sommige workshop/cursus deelnemers/opdrachtgevers kunnen psychische en lichamelijke symptomen ervaren, evenals een verhoogde gevoeligheid voor energie.
- Wanneer de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever onder behandeling is bij een arts, psychiater, psycholoog, specialist of andere (reguliere) zorgverlener vanwege een (ernstige) ziekte of psychiatrische stoornis of als hiervan in het verleden sprake was, dient hij/zij de behandelend arts, specialist, psychiater, psycholoog of andere (reguliere) zorgverlener, en The Wholeness Studio, bij inschrijving aan de cursus/workshop hiervan op de hoogte te brengen. The Wholeness Studio is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat de workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers betreffende ziekte of psychiatrische stoornis van arts, specialist, psychiater of psycholoog of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
- Vanwege de spirituele en persoonlijke ontwikkelingsaard de workshops/cursussen, kan The Wholeness Studio geen individuele resultaten garanderen of claimen. Er zijn veel factoren die de ervaring van een workshop/cursus deelnemer/opdrachtgever beïnvloeden, waaronder persoonlijke overtuigingen, gevoeligheid voor energie, openheid voor nieuwe concepten en het vermogen om zelfreflectie te doen.

GEHEIMHOUDING
- Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeld opnamen van een (gedeelte van) het workshop of cursus materiaal, is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus- en/of workshopmateriaal, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
- Het maken van beeld- of geluid opnamen van/tijdens een (gedeelte van) een workshop of cursus is niet toegestaan.
- Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere deelnemers tijdens de workshop of cursus ontvangen/verkrijgen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

OVERIG
- The Wholeness Studio behoudt altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
- Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
- Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan heeft de workshop/ cursus aanbieder het recht om deze deelnemer te weigeren of te verwijderen uit de workshop/cursus, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij de betaalde workshop/cursus kosten niet terug.

AVG
- The Wholeness Studio houdt persoonsgegevens bij van deelnemers en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring.

EVALUATIE
- Na afloop van de workshop/cursus stuurt de workshop/cursus aanbieder The Wholeness Studio een evaluatieformulier naar de deelnemer met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde dienst. De workshop/cursus aanbieder stelt het op prijs als de deelnemer hieraan meewerkt, omdat dit deel uitmaakt van de kwaliteitswaarborg.

KLACHTEN
- Klachten kunnen mondeling en via email (info@thewholeness.studio) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht binnen twee weken met de (potentiële) deelnemer/opdrachtgever besproken en wordt gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt de (potentiële) deelnemer hierover geïnformeerd door The Wholeness Studio. Na het afhandelen van de klacht ontvangt de (potentiële) deelnemer via email een bevestiging van de uitkomst van de procedure.
- Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

TOEPASSELIJK RECHT
- Op de rechtsverhouding tussen de workshop/cursus aanbieder en (potentiële) deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door een bevoegde rechter.Algemene Workshop/Cursus Voorwaarden