In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga. De persoonsgegevens worden verwerkt door:

The Wholeness Studio (Eenmanszaak)
KvK nummer: 83448306
Yvon Ypes
Burgemeester Grothestraat 53
3761 CL Soest
info@thewholeness.studio


1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
The Wholeness Studio kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:
- Voor- & achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Adres;
- Geboortedatum;
- Geslacht;
- Inhoud van communicatie;

2. DOELEINDEN
The Wholeness Studio verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
- Het onderhouden van contact;
- Een goede en efficiënte dienstverlening;
- Het verrichten van administratieve handelingen;
- Verbetering van de dienstverlening;
- Facturering;
- Informeren over wijzigingen van diensten in een nieuwsbrief;
- Nakoming van wettelijke verplichtingen;

3. GRONDSLAGEN
The Wholeness Studio verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).
Tevens verwerkt The Wholeness Studio persoonsgegevens, omdat The Wholeness Studio hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
- Het op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
- De bescherming van haar financiële belangen;
- De verbetering van haar diensten;

4. BIJZONDERE OF GEVOELIGE GEGEVENS
The Wholeness Studio verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we u om uw toestemming. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van de ouders of voogd.

5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
In het kader van haar dienstverlening kan The Wholeness Studio persoonsgegevens uitwisselen. The Wholeness Studio kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden, bij wet ‘verwerkers’ genoemd, persoonsgegevens verstrekt. Deze verwerkers mogen uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers:
- Boekhouder;
- Praktijksoftware MijnDiad;
- Emaildienstverlener;
- Websitehost (indien gebruik wordt gemaakt van het contactformulier op de website);
- Webdesigner (indien gebruik wordt gemaakt van het contactformulier op de website);
- Logistieke partners (indien een bloesemremedie per post naar u wordt verzonden);
- Whatsapp (indien gebruik gemaakt wordt van deze berichtendienst in het contact met de client);
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer The Wholeness Studio aan een wettelijke verplichting moet voldoen om uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. The Wholeness Studio kan uw persoonsgegevens ook verkrijgen via derden, bijvoorbeeld in geval van een doorverwijzing. Uw persoonsgegevens verkrijgen wij in een dat geval alleen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

6. COOKIES
The Wholeness Studio maakt geen gebruik van cookies. 

7. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
The Wholeness Studio neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The Wholeness Studio maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. The Wholeness Studio maakt gebruik van de praktijksoftware MijnDiad, die beveiligd is middels een tweestapsverificatie. Uw gegevens kunnen door derden, waaronder de websitehost en de emaildienstverlener, buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden opgeslagen. Dit betreft Ierland en de Verenigde Staten.

8. HET BEWAREN VAN UW GEGEVENS
The Wholeness Studio zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat The Wholeness Studio zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

9. VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website. Het kan zo zijn dat onze website links bevat naar andere websites die wij niet beheren en/of niet in eigendom hebben. Als u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wij raden u dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder gaat op hun website.

10. UW RECHTEN
U heeft het recht om The Wholeness Studio een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, of te verwijderen. Ook kunt u The Wholeness Studio verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@thewholeness.studio. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan The Wholeness Studio weten. Mocht u er niet met The Wholeness Studio samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 maart 2023. The Wholeness Studio behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen zonder hier verantwoording voor af te leggen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Privacyverklaring